Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Обучения

КВАЛИФИКАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА "зА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖИ НЕЩА: ПЪРВИ СТЪПКИ"

 

„Интересно, раздвижено обучение! Най-доброто, на което съм присъствала!“

„Обучението беше полезно, интересно, зареждащо с положителни емоции, с ентусиазъм и бъдещи творчески планове“

Обучението дава  възможност на преподавателите да въведат в своята работа нови атрактивни и действени подходи, които подпомагат формиране на базисна финансова, икономическа и гражданска  грамотност у учениците, както и за развиване на т.нар. умения на 21 век.

Програмата за обучение е включена в регистъра на МОН на одобрените програми за квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти. Одобрена e със заповед № РД 09-2825 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена за учители от начална степен на училищното образование и представя иновативни и атрактивни подходи материали и инструментариум, чрез които се изграждат ключови социални и начални икономически и финансови компетентности в децата. Адресирани са теми като начална финансова и икономическа грамотност, професии и предприемачесво,  начално финансово планиране и бюджетиране, спестяване и разходване на парични средства. Програмата е насочена към изграждане на качества като инициативност и предприемчивост, както и към развитието на емоционалната интелигентност и личностна мотивация.  Прилагането й подпомага развитието на особено значими за 21 век умения  – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, комуникативност и креативност

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е подходяща за използване самостоятелно в предпочитани от преподавателите часове и форми и като практически инструмент, обоготяващ съдържанието на обучението за общообразователната подготовка по технологии и предприемачество в 1 - 4  клас.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението педагозите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на ключови компетентности на 21 век.  Предаването на знания и умения по темите се основава педагогическите подходи „Учене чрез опит и преживяване” и   „Учене чрез игра“, както и чрез ролеви игри и театър.  В обучението на учителите присъства както теоретичната подготовка, така  и  практически занимания, чрез апробиране на активности. Предоставя се ръководство, съдържащо теоретично-информационни материали,  сценарии за театрални постановки, методология за провеждане на активни занимания, с указания и помощни материали.

ІV. РЪКОВОДСТВО И МАТЕРИАЛИ

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет работилници. Девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Игрите са разработени като детайлни сценарии. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.  В урока-спектакъл е представен детайлен театрален сценарий с подробни указания, съдържащи и  информационна  част.

По време на обучението се предоставя ръководството и други информационно-образователни материали.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучение: Семинар, включващ практически занимания и дискусия и самостоятелна работа.

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Записване и информация на: office@financialiteracy.eu

КВАЛИФИКАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА: ТИЙН“

„Интересен и за учителите, и за учениците подход! Атрактивно и лесно приложимо!“

"Изключително приятно изненадана останах по начина на действие на работилниците върху децата и върху нас по време на обучението, защото наистина работи!"

Обучението дава  възможност на преподавателите да въведат в своята работа нови атрактивни и действени подходи, които подпомагат формиране на финансова, икономическа и гражданска  грамотност у учениците, както и за развиване на т.нар. умения на 21 век.

Програмата е включена в регистъра на МОН на одобрените програми за квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти. Одобрена e със заповед № РД 09-212 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата представя иновативни и атрактивни подходи за изграждане на ключови компетентности у учениците – финансова грамотност, предприемчивост и инициативност, като част от формиране на тяхното личностно развитие и гражданските им компетентности.  Предназначена е за учители от гимназиална степен на  училищното образование. Подходяща е също и за класни ръководители.

Програмата е приоритетно насочена към развиване на практически знания и умения за управление на личните финанси сред учениците, така че те да са способни да вземат рационални финансови и житейски решения и да адресират по-адекватно предизвикателствата на съвременния свят.

Тематично програмата „За парите и други важни неща“ обхваща съществени аспекти от управлението на личните финанси и кариерното ориентиране като: бюджет, ползване на заемни средства, инвестиции, управление на рискове и застраховане, пенсионно осигуряване, избор на по-нататъшно образование и кариера, постъпване на работа. През призмата на личните финанси са представени и темите за пътуване в чужбина, за любовта и приятелството.

ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата  има широко приложение. Подходяща за използване както по специализирани икономически предмети, така и в общообразователни предмети, в час на класа и други обучителни форми.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

По време на обучението учителите ще усвоят знания и развият умения за преподаване и изграждане на тези ключови компетентности посредством  програмата „За парите и други важни неща“. Тя е приоритетно насочена към развиване на практически знания и умения за управление на личните финанси.

В обучението на учителите присъства както теоретичната подготовка, така  и  практически занимания, включително и чрез демонстрация и участие във активности - финансови работилници. Съотношението между теоретична и практична част по време на обучението е 50:50.

ІV. РЪКОВОДСТВО И МАТЕРИАЛИ

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет теми е 25 активни игри-финансови работилници, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.

По време на обучението се предоставя ръководството и други информационно-образователни материали.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Форма на обучение: Семинар, включващ практически занимания и дискусия и самостоятелна работа.

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Записване и информация на: office@financialiteracy.eu

ИНОВАТИВНА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ НА 21 ВЕК ЗА НАШИТЕ ДЕЦА: МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА С WWW.FINANSIZADECA.BG !

Ресурсният сайт www.finansizadeca.bg ви осигурява достъп до ръководствата по програмите „За парите и други важни неща“, разработени от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България