Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

За идеята

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО: НОВИТЕ УМЕНИЯ НА 21 ВЕК

Светът, в който нашите деца ще живеят, ще бъде още по-динамичен, сложен и непредвидим. И те трябва да бъдат подготвени за него.  

Световният икономически форум  предлага модел на компетентностите, уменията и личните качества, които са съществени за бъдещето.  Финансовата грамотност е определена като едно от шестте основни компетентности на 21 век, наред с математическата, езиковата, научната, дигиталната и културната. Освен това децата ще трябва да могат да мислят критично, да решават проблеми, да са творци, да са адаптивни и инициативни, да умеят да работят в екип.

ФИНАСОВАТА ГРАМОТНОСТ: ЗАЩО Е КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ?

Независимо какъв път децата ни ще изберат в живота, те ще трябва да боравят безпроблемно с финансовата материя, т.е. да са финансово грамотни.  Успехът им, така както те го виждат, ще бъде обусловен от способността им да финансират целите си.

Още повече, те ще трябва да умеят да управляват парите в условия на по-висока непредвидимост, на по-висока лична отговорност за собственото си благосъстояние, на по-комплексна финансова среда и по-голям натиск за потребление.  И е важно да могат да се справят с това предизвикателство!

НАШАТА ИДЕЯ: ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И ДРУГИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕТНОСТИ И УМЕНИЯ ЧРЕЗ ИГРОВИ МЕТОДИ

Днешните  деца  учат и искат да учат  за света по по-различен от традиционния начин. Доказано е, че ученето чрез правене и съпреживяване, чрез активно участие и емоционална ангажираност дава най-високи резултати.  Освен възприемане на нови знания и умения, по този начин се формират и устойчиви поведенчески модели. А това е изключително важно по отношение на финансовата грамотност, защото управлението на личните финанси е пряко обвързано с нашето поведение.

Как да подходим към толкова комплексни предизвикателства? Как да развием финансовите знания и умения като част от ключовите за 21 век компетентности? Как да ангажираме пълноценно децата и младежите?

Комплексните предизвикателства изискват и комплексни решения!

Затова при разработване на нашите програми  се опряхме на холистичния подход, чрез който развитието на различни компетентности, личностни качества и умения са естествено интегрирани в обучението по лични финанси.  А самото обучение се провежда под формата на разнообразни активни занимания: игри, работилници, дебати, театър и други.  Така се учат да мислят, търсят и намират решения, да работят и творят заедно, да са задружни и съпричастни.

ФИНАНСОВИТЕ РАБОТИЛНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ!

Нашата цел е да помогнем на всяко дете да повярва в себе си и развие потенциала си. А заедно с това  да научи важни неща за парите и света около нас. Начинът, който предлагаме, е това да става чрез съпреживяване и игри, чрез позитивни емоции и ангажираност. Вижте как уроците се превръщат в празник с работилниците от програмите "За парите и други важни неща"! 

ИНОВАТИВНА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ НА 21 ВЕК ЗА НАШИТЕ ДЕЦА: МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА С WWW.FINANSIZADECA.BG !

Ресурсният сайт www.finansizadeca.bg ви осигурява достъп до ръководствата по програмите „За парите и други важни неща“, разработени от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България