Иновативна финансова грамотност и умения на 21 век за нашите деца

Финансови работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“

ФИНАНСОВИТЕ РАБОТИЛНИЦИ: УЧИШ, ДОКАТО ИГРАЕШ

Децата трябва да бъдат позитивно ангажирани с това, което правят, включително и емоционално, за да постигнат резултати. Финансовата грамотност  може и трябва да се учи по забавен начин. Затова децата, чрез играта и театъра, се превръщат в изследователи, детективи и творци, разбиват тайни шифри,   спасяват света, помагат на приятели. И така усвояват най-важните уроци за парите. А също за приятелството и семейството, за добрината и грижата за света около нас.

Наред с полагането на основите на  устойчиви знания и умения в областта на финансовата грамотност, чрез работилниците се адресират и други ключови образователни компетентности – математическа, езикова, социална. Прилагането им спомага за изграждане на качества като инициативност и предприемчивост, както и към развитието на емоционалната интелигентност и личностна мотивация. Развиват се  особено значими за 21 век умения – критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, комуникативност и креативност.

Нашите програми стигат до децата и младежите чрез техните преподаватели.  Именно за тях са предназначени разработените по двете програми ръководства. Изцяло съобразени със спецификата на българското училище, ръководствата предлагат подробна информация, указания и сценарии за провеждане на активните занимания.  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЪКОВОДСТВОТО „ЗА ПАРИТЕ И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА:ПЪРВИ СТЪПКИ“?

Ръководството се състои от десет работилници, като девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Игрите са разработени като детайлни сценарии. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.  В урока-спектакъл е представен детайлен театрален сценарий с подробни указания, съдържащи и  информационна  част.

КАКВИ ТЕМИ СА ВКЛЮЧЕНИ?

Тематично са обхванати следните области – професии и предприемачество, финансово планиране,  бюджетиране, спестяване, заемни средства, инвестиране, разумно потребление и пазаруване, базови познания за данъчно облагане, социално осигуряване, застраховане, животозастраховане и пенсионно осигуряване. Но освен тези чисто финансови теми, се разглеждат и въпросите за грижата за околния свят, човешките взаимоотношения, подкрепата и съпричастността към другите.

Темите са подредени по начин, който предлага ясна логическа последователност при въвеждането на новите знания: от откриване на индивидуалните заложби, професионално ориентиране и предприемачество към управлението личните финанси.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО РЪКОВОДСТВОТО?

Ръководството е предназначено за педагози и фасилитатори  в училища, библиотеки, читалища и други видове образователни центрове. Учителите, желаещи да ползват ръководството, имат възможност да преминат през обучение по програма, одобрена от МОН. При завършване на обучението се придобива  1 квалификационен кредит.  За контакти:office@financialiteracy.eu.

Активностите – работилниците-игри и театралната пиеса – са подходящи основно за деца във възрастова група 7-13 години. Те са разработени така, че да могат лесно да се модифицират съобразно с възрастта и образователното ниво на групата, с която се работи.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЪКОВОДСТВОТО?

Ръководството може да намери широко приложение в началните училища,а активностите да се използват в часовете по редица предмети, поради холистичния ни подход и адресирането на  съществените  компетентности, наред с финансовата грамотност. Така освен по предмет „Технологии и предприемачество“, работилниците и уроците-театър могат да се използват в часовете по математика, развитие на речта, „Човекът и обществото“, изобразително изкуство, Час на класа. Могат да намерят широко приложение във различни видове извънкласни форми на обучение и занимания, както и при провеждането на лагери и изнесени (зелени, бели) училища. 

Използваните подходи за поднасяне на учебното съдържание – активни игри и театър, чрез метода „урок-спектакъл“ – дават възможност за широко приложение и  извън училищната среда, например в общностни центрове, библиотеки, читалища и други.

 

Тел: +359 2 952 25 16
Е-mail: office@financialiteracy.eu
Фондация Инициатива за финансова грамотност
Адрес: бул. "Витоша" №72, София 1463, България